6. Etappe: Fotos Pamir

29 Team

34 Sary Tash

41 Hirten

44 Ghudara

50 Khorog

60 Bulunkul

64 Alichur

70 Murghab